زعفران سوپر نگین
 • زعفران سوپر نگین :
 • این نوع زعفران دارای کلاله های با طول بلند و تمام قرمز و رشته ای می باشد . با کیفیت ترین زعفران در بازار داخلی ایران می باشد و بیشتر صادر می گردد . دارای کروسین ( قدرت رنگدهی ) 260 تا 275 می باشند .
 • قیمت روز : از کیلویی 10/500 تا 11 میلیون تومان
زعفران نگین
 • زعفران نگین :
 • این زعفران نیز مانند زعفران نگین دارای کلاله های تمام قرمز می باشد .
 • دارای کیفیتی مطلوب و در ایران نیز طرفداران زیادی دارد.
 • میزان کروسین آن معمولا بین 250 تا 260 می باشد.
 • قیمت روز : از کیلویی 9 تا 10 میلیون تومان

م

زعفران سرگل
 • زعفران سرگل:
 • این زعفران به صورت رشته ای و تمام قرمز و دارای شکستگی های زیاد و معمولا کلاله های کوتاه می باشد .دارای کروسین بین 220 تا 240 می باشد.
 • بیشترین مصرف در بین خانوار های ایرانی و رستوران ها را دارد و قیمت آن نیز مناسب می باشد.
 • قیمت روز : از کیلویی 7.500 تا 8.500 میلیون تومان
زعفران پوشال
 • زعفران پوشال :
 • زعفران پوشال دارای کلاله های در هم تنیده و انتهای کلاله ها سفید و معمولا به هم چسبیده هستند . دارای کروسین 180 تا 200 می باشند.
 • قیمت روز : از کیلویی 7 میلیون تا 8 میلیون